Gwarancje przetargowe – czy warto z nich korzystać?

Każda firma przystępująca do przetargu jest zobowiązana wnieść wadium, czyli zabezpieczenie, najczęściej w formie pieniężnej, które w wypadku, gdyby firma nie podpisała kontraktu lub wycofała się z jego realizacji zostaje wypłacone organizatorowi przetargu. Coraz częściej jednak firmy, które nie chcą zamrażać w ten sposób swoich środków finansowych podczas przystępowania do przetargu korzystają z tak zwanych gwarancji przetargowych.

Takie gwarancje to zobowiązanie firmy, z której usług korzysta przystępujący do przetargu, że w razie gdyby klient (czyli firma biorąca udział w przetargu) nie wywiązał się ze swoich zobowiązań, na rzecz organizatora przetargu zostaną wypłacone określone kwoty ubezpieczenia. Firmę, która zajmuje się udzielaniem takich gwarancji oraz zasady ich udzielania można znaleźć na stronie – gwarancjeprzetargowe.pl.

Istnieje kilka rodzajów gwarancji przetargowych, są to:

  • gwarancje wadialne – gwarancje wadialne to zobowiązanie firmy udzielającej gwarancji to wpłacenia wadium w imieniu firmy przystępującej do przetargu, w razie gdyby nie mogła się ona wywiązać z oferty jaką złożyła przystępując do przetargu;

  • gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek – jest to kwota wypłacana organizatorom przetargu w momencie, gdy wykonane prace czy dostarczony towar ma jakieś wady lub usterki, a firma, która go dostarczyła nie usunęła tych wad. Ten typ gwarancji zaczyna obowiązywać od momentu odbioru przedmiotu umowy, aż do końca okresu gwarancyjnego, jego długość jest ustalana indywidualnie przez firmy oraz instytucje udzielającą gwarancji;

  • gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki – jest to gwarancja, która zabezpiecza prawidłowe wykorzystanie zaliczki lub jej zwrot w przypadku, gdy wypłacona przez inwestora zaliczka została użyta w sposób niezgodny z przeznaczeniem;

  • gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu – jest to gwarancja, która ma zabezpieczać organizatora przetargu, który podpisał kontrakt z firmą przez nieprawidłowym wykonaniem kontraktu lub nie wywiązaniem się w ogóle z niego przez daną firmę. Jeśli dojdzie do nieprawidłowości w wykonaniu umowy lub firma nie wykona prac zleconych kontraktem wówczas zleceniodawcy wypłacana jest określona kwota w ramach gwarancji.

Gwarancje przetargowe to bardzo interesujący instrument, który pozwala firmą przystępować do przetargów oraz podpisywać kontrakty bez zamrażania znacznych sum pieniędzy na czas wykonania kontraktu. Z drugiej strony daje on zabezpieczenie dla firm organizujących przetarg.