partnertswo lokalne gmin powiatu Tureckiego
Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych
Image Map

Informacje o projekcie

Projekt pn. “Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” dofinansowany został z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach programu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji gospodarczej na terenie Powiatu Tureckiego Cel ten zostanie zrealizowany dzięki zapewnieniu zdolności Partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć, związanych z ożywieniem gospodarczym obszaru funkcjonalnego.

W skład Partnerstwa wchodzą:

  1. Gmina Miejska Turek – Lider Projektu

Partnerzy:

 1. Powiat Turecki
 2. Gmina Brudzew,
 3. Miasto i Gmina Dobra
 4. Gmina Kawęczyn
 5. Gmina Malanów
 6. Gmina Przykona
 7. Gmina i Miastem Tuliszków
 8. Gmina Turek
 9. Gmina Władysławów
 10. Turecka Izba Gospodarcza
 11. Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

W wyniku realizacji projektu opracowane zostaną następujące wspólne (obejmujące obszar całego powiatu) dokumenty strategiczne i sektorowe:

 1. Zintegrowana strategia rozwoju gospodarczego obszaru
 2. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru
 3. Studium komunikacyjne dla obszaru
 4. Strategia marki i produktu turystycznego dla obszaru
 5. Fundusze: poręczeń kredytowych i pożyczkowych – dla podmiotów gospodarczych

Oprócz tego planuje się opracowanie dokumentów planistycznych i technicznych wynikających z dokumentów strategicznych. Do tej grupy opracowań zaliczać się będą mogły np.:

 • strategie sektorowe
 • założenia do zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • założenia do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • dokumentacje projektowo-kosztorysowe konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Jednym z działań zaplanowanych w projekcie jest także rozwój instytucjonalny partnerstwa, który polegał będzie na:

 • opracowaniu Planu rozwoju instytucjonalnego Partnerstwa
 • szkoleniach dla członków Partnerstwa.

Spodziewane rezultaty powstałe w wyniku realizacji projektu:

 • zdolność partnerstwa do realizacji przedsięwzięć rozwiązujących problemy obszaru funkcjonalnego mierzone liczbą uczestników szkoleń – 25 osób;
 • partycypacja społeczna realizacji projektu mierzona liczbą osób biorących udział w realizowanym projekcie – 700 osób.

Całkowity koszt projektu oszacowano na poziomie 2 mln. zł.

Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu

Termin realizacji projektu styczeń 2014 – grudzień 2015 r.