partnertswo lokalne gmin powiatu Tureckiego
Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych
Image Map

Konsultacje społeczne dokumentu pn.: „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu Tureckiego”

2015-11-26

Informujemy, że w ramach projektu partnerskiego „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu Tureckiego” realizowanego wspólnie przez Miasto Turek, Powiat Turecki, gminy: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek, Władysławów oraz Turecką Izbę Gospodarczą i Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju T.U.R, trwają obecnie prace nad dokumentem pn. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu Tureckiego”.

Celem tego opracowania jest uzyskanie praktycznej wiedzy na temat kierunków i sposobów najbardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni partnerstwa oraz wypracowanie wspólnej płaszczyzny jej zagospodarowania z uwzględnieniem jej obszarów :

 

Wykonawca dokumentu – firma PHU Maxi Usługi Urbanistyczne Piotr Czajkowski – przygotował pierwszą  część dokumentu, która zawiera uwarunkowania i diagnozę stanu istniejącego w zakresie prowadzonych polityk przestrzennych w gminach powiatu tureckiego. Na każdym etapie opracowania, poddajemy ten dokument konsultacjom społecznym, dając Państwu możliwość współpracy przy wyborze kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego dla całego powiatu. Treść tej diagnozy jest obecnie uzgadniana z Partnerami Projektu.

 

Z diagnozą możecie się Państwo zapoznać  na oficjalnych serwisach internetowych gmin partnerskich.

 

W imieniu Wykonawcy wszystkich Państwa zapraszam również do udziału w spotkaniach, podczas których przedstawione zostaną wnioski końcowe z diagnozy i warianty kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego dla całego powiatu. Spotkania będą okazją do dyskusji nad kierunkami zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu.

 

Zaplanowane zostały 3 spotkania, których celem będzie:

-        wprowadzenie i zapoznanie zebranych z pracami nad dokumentem;

-        zaprezentowanie możliwości rozwoju na podstawie opracowanej diagnozy; zaprezentowanie wspólnych elementów strategii rozwoju polityki przestrzennej dla obszaru Partnerstwa;

-        zaprezentowanie kierunków rozwoju  i sposobów zagospodarowania przestrzeni obszaru Partnerstwa;

-        określenie  stref rozwoju funkcjonalno-przestrzennego i predyspozycji kierunkowego przeznaczania terenów na obszarze Partnerstwa ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju stref gospodarczych w powiecie tureckim.

-        dyskusja publiczna nad przedstawionymi wariantami kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzeni obszaru Partnerstwa.

 

Spotkania odbędą się w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości w dniach:

-        4 grudnia br. o godz. 11-stej –  spotkanie, na które zapraszamy przedsiębiorców i organizacje społeczne (stowarzyszenia, fundacje, etc.), jak również inne osoby zainteresowane pracami nad dokumentem;

-        11 grudnia br. – o godz. 11-stej –  dla Rady Partnerstwa i grupy roboczej (wójtów, radnych i pracowników merytorycznych z gmin partnerskich),

-        11 grudnia br. – o godz. 14-stej – dla młodzieży głównie ze szkół ponadgimnazjalnych oraz pozostałych mieszkańców zainteresowanych pracami nad dokumentem.

 

POWIAT_TURECKI_diagnoza_stanu_cz1-zmieniony (1) (1)