partnertswo lokalne gmin powiatu Tureckiego
Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych
Image Map

Zakończono prace nad Koncepcją Zagospodarowania Przestrzennego obszaru powiatu tureckiego

2016-02-22

W wyniku ponad półrocznej pracy ekspertów, przy czynnym udziale partnerów projektu oraz lokalnej społeczności, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych wypracowano „Koncepcję Zagospodarowania Przestrzennego obszaru powiatu tureckiego”. Koncepcja jest jedynym dokumentem integrującym rozwój przestrzenny całego powiatu w ujęciu perspektywicznym do 2025 r. Zawiera zarówno elementy diagnozy stanu i uwarunkowań rozwoju przestrzennego jak i definiuje długookresowe wyzwania i problemy, przed którymi stoi powiat turecki. W części zawierającej Kierunki rozwoju podjęto próbę odpowiedzi na pytanie w jakim kierunku może nastąpić rozwój przestrzenny całego obszaru partnerstwa.

Po pogłębionej analizie zgromadzonych dokumentów posiadających zarówno charakter prawny (m.in. plany zagospodarowania przestrzennego), jak i opracowań strategicznych (o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i miejscowym) oraz wcześniej przyjętych dokumentów opracowanych w wyniku realizacji projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” wyznaczono generalne zasady zagospodarowania przestrzennego, którymi są:

-        intensywny rozwój przestrzenny w rdzeniu powiatu, węzłach sieci osadniczej oraz w pasmach rozwojowych utworzonych wzdłuż głównych korytarzy komunikacyjnych,

-        wspomagające ośrodki rozwoju jako główne ośrodki lokalne stanowiące zaplecze usługowo-administracyjne gmin,

-        pasma rozwojowe obejmujące zarówno tereny zurbanizowane historycznie, jak i nowoprojektowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych,

-        założono, iż pomiędzy pasmami rozwojowymi zachowane zostaną przestrzenie ekstensywnego użytkowania, jako obszary zaplecza przyrodniczego i rolniczego.

Istotnymi aspektami, którym poświęcono w Koncepcji osobne rozdziały, są wizje i kierunki rozwoju przestrzennego poszczególnych sektorów:

-        stref rozwoju gospodarczego, w tym: produkcji i usług oraz rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej jak i inwestycjom w odnawialne źródła energii,

-        rekultywacji terenów pokopalnianych,

-        rewitalizacji przestrzeni publicznych,

-        obszarów przyrodniczych i obiektów kulturowych,

-        oraz turystyki.

Szczegółowe wizje i kierunki rozwoju przestrzennego zostały zaproponowane każdej z gmin w ujęciu wariantowym:

-        Wariant 1 rozwój oparty na aktywizacji gospodarczej (produkcyjno-usługowej),

-        Wariant 2 rozwój oparty na produkcji rolniczej oraz turystyce i rekreacji,

-        Wariant 3 oparty na zrównoważonym rozwoju.

W dwóch pierwszych z zaproponowanych wariantach położono nacisk na wzmocnienie rozwoju stref gospodarczych związanych z: produkcją i usługami bądź produkcją rolniczą i turystyką. Wariant trzeci przewiduje zrównoważony rozwój wszystkich w/w stref przy jednoczesnym najbardziej racjonalnym wykorzystaniu zasobów i potencjału powiatu.

„Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego zajmuje się aspektem przestrzennym. Zawiera szereg plansz tematycznych, graficznie przedstawiających zawarte w dokumencie zagadnienia. Podczas prac utworzono zintegrowaną bazę danych przestrzennych, która może zostać wykorzystana przez gminy do wzbogacenia funkcjonujących systemów informacji przestrzennej lub stać się początkiem budowy takich systemów. Dla każdej z gmin partnerstwa opracowano inwentaryzację przestrzenną zawierającą analizę istniejących uwarunkowań i ograniczeń w użytkowaniu oraz koncepcję zagospodarowania przestrzennego uwzględniającą rozwój komunikacji, infrastruktury, mieszkalnictwa, działalności gospodarczej i turystyki.

Z „Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego obszaru powiatu tureckiego” można zapoznać się w załączonym dokumencie

Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego