Wadium i ubezpieczenie, czyli bezpieczeństwo przetargów

Firmy, które decydują się na zorganizowanie przetargu robią to, aby w drodze konkursu wyłonić najlepszą z ich punktu widzenia ofertę. W praktyce owa najlepsza oferta, jest jednocześnie najtańszą, jednak coraz częściej w postępowaniach przetargowych brana pod uwagę jest nie tylko cena, ale także jakość czy odpowiednie dostosowanie usług czy produktów do potrzeb firmy rozpisującej przetarg. Przetargi najczęściej organizowane są na zamówienia o dużej wartości, a ich niedopełnienie może powodować poważne kłopoty czy straty u zamawiającego, aby temu zapobiegać w praktyce przetargowej utarło się stosowanie różnorodnych zabezpieczeń prawidłowego wykonania kontraktu oraz utrzymania w mocy złożonej oferty. Takimi formami zabezpieczenia są gwarancje wadialne, różnorodne ubezpieczenia oraz wadium samo w sobie.

Wadium i gwarancja wadium

Wadium jest to suma, jaką oferent musi wpłacić na konto rozpisującego przetarg lub złożyć w depozycie sądowym, owa kaucja ma stanowić zabezpieczenie, że oferent nie wycofa się ze złożonej oferty oraz, że nie zmieni jej warunków. Wadium w przypadku, gdy przetarg organizowany jest w oparciu o prawo zamówień publicznych wynosi od 0,5 do 3% wartości zamówienia. Niekiedy w postępowaniu przetargowym wymagane jest nie tyle samo wadium co gwarancja wadialna. Gwarancji takich udzielają banki i wyspecjalizowane w tym zakresie firmy takie, jak – http://gwarancjeprzetargowe.pl. Gwarancje wadialne to zabezpieczenia wpłaty wadium w przypadku, niedotrzymania umowy z firmą rozpisującą przetarg.

Ubezpieczenie prawidłowego wykonania kontraktu

Podobnie jak wadium i gwarancja wadialna są wymagane na etapie przystępowania firmy do przetargu, tak w przypadku podpisania umowy firmy organizujące przetarg często wymagają wykupienia ubezpieczenia kontraktu. Ubezpieczenie takie ma zapewniać, że wszystkie prace opisane w kontrakcie zostaną wykonane terminowo i bezusterkowo, lub że towary zostaną dostarczone na czas i będą zgodne z opisem zawartym w ofercie. W razie gdyby jakikolwiek z warunków umowy nie został dotrzymany wówczas ubezpieczenie prawidłowego wykonania kontraktu sprawi, że firma zamawiająca otrzyma odszkodowania z tytułu niedopełnienia warunków kontraktu. Ma to stanowić zabezpieczenie w sytuacji, gdy niedotrzymanie warunków umowy czy jej nieterminowe wykonanie powoduje straty i problemy u zamawiającego.

Zarówno wadium, gwarancja wadialna, jak i różne formy ubezpieczenia kontraktów są coraz częściej punktem obowiązkowym większości postępowań przetargowych.